Výsledky činnosti radního

Prezentace výsledků činnosti Milana Pešáka − radního hl. m. Prahy pro zdravotnictví v období 2006 − 2010

Hlavní těžiště činnosti vycházelo z Programového prohlášení Rady hl. města Prahy pro volební období 2006-2010 (oblast zdravotní péče je druhým bodem VIII. kapitoly »Sociální a bytová politika, zdravotní péče v Praze«):

»V oblasti zdravotní péče bude Rada hl. m. Prahy (dále RHMP) podporovat transformaci lůžkového fondu odpovídajícího aktuálním potřebám především v kapacitách sociálních lůžek a lůžek následné péče. Bude i nadále garantovat dostupnost a kvalitu přednemocniční neodkladné péče. V návaznosti na transformaci fakultních nemocnic připraví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR projekt Městské nemocnice Na Bulovce«.

Na území hlavního města Prahy (dále HMP) sídlí 42 lůžkových zdravotnických zařízení a 28 nemocnic, přičemž nemocnice disponují celkovým lůžkovým fondem v počtu 10 326 lůžek. Jedná se o 80 % celkové lůžkové kapacity v HMP, z toho bezmála tři čtvrtiny počtu lůžek tvoří 5 fakultních nemocnic, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Zbylou kapacitu lůžek (cca 20 %) tvoří odborné léčebné ústavy pro dospělé a ostatní zařízení. Na struktuře lůžkových zdravotnických zařízení na území HMP se z pohledu typu zřizovatele z převážné většiny podílejí zdravotnická zařízení zřízená státem (Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo obrany ČR apod.). Pouze 16 % zdravotnických zařízení je provozováno nestátními organizacemi.

Převážná část ambulantní péče v HMP je poskytována nestátními zdravotnickými zařízeními, dále pak částečně v nemocnicích, jejichž zřizovatelem je stát, městské části, církve i jiné právnické osoby. Hustotu sítě zdravotnických zařízení ovlivňují zejména zdravotní pojišťovny prostřednictvím navázaných smluvních vztahů.

V době od roku 2008 do roku 2010 vzniklo na území HMP nových 150 lůžek následné péče. Nově je k dispozici 37 lůžek Hospice Dobrého Pastýře, z nichž má HMP nasmlouváno 10 lůžek. Do konce roku 2010 bude otevřena pobočka Hospice Štrasburk v Malovické ulici v Praze 4 s kapacitou 30 lůžek.

Jednou z nejefektivnějších možností, jak ovlivňovat strukturu a dostupnost zdravotních a zdravotně-sociálních služeb, je grantový systém. Z tohoto důvodu HMP každoročně podporuje poskytovatele služeb, které nejsou dosud dostatečně zabezpečeny systémem zdravotní péče v návaznosti na síť zdravotnických zařízení.

1) GRANTOVÁ POLITIKA HMP

V souladu s Programovým prohlášení RHMP v oblasti zdravotních a zdravotně-sociálních služeb byly podporovány aktivity směřující ke zlepšení dostupnosti některých druhů zdravotní péče. Jednalo se především o zvýšení nabídky doplňujících služeb pro osoby se zdravotním postižením nebo osoby chronicky nemocné s cílem zvýšit kvalitu života a možnosti integrace dětí a dospělých s handicapem, nemocných a seniorů, včetně služeb vedoucích k vyrovnávání příležitostí těchto osob, činností vedoucích k vyšší informovanosti a vyššímu zájmu o vlastní zdraví. Důležitou součástí integračního mechanismu jsou sociálně-zdravotní preventivní programy a zejména specifické formy rehabilitace a ucelená rehabilitace.

Souhrnné zpracování výsledků grantového řízení HMP pro oblast zdravotnictví za období 2007 - 2010 je uvedeno v následující tabulce.

Počet projektů    
Programy Požadováno (v Kč) Poskytnutá částka (v Kč)
Celkem vyřa-
zeno
nepod-
pořeno
pod-
pořeno
2007
1. Podpora terénní zdravotní péče 18 0 3 15 8 998 400 1 858 000
2. Podpora následné péče a hospicové péče 15 0 1 14 14 422 787 3 410 000
3. Podpora provozování denních stacionářů pro osoby se zdravotním postižením 8 0 1 7 2 254 491 856 000
4. Podpora poradenství a prevence 35 0 1 34 8 787 427 2 876 000
Celkem 76 0 6 70 34 463 105 9 000 000
2008
1. Podpora terénní zdravotní péče 16 0 3 13 8 093 619 1 505 000
2. Podpora následné péče a hospicové péče 11 0 1 10 9 083 850 2 554 000
3. Podpora specifických forem rehabilitace 15 1 2 13 4 537 649 1 845 000
4. Podpora poradenství a prevence 55 3 13 39 14 223 098 3 096 000
Celkem 98 4 19 75 35 938 216 9 000 000
2009
I. program na podporu zdravotních služeb 35 0 6 29 21 561 812 5 222 000
II. program na podporu doplňujících služeb pro osoby se zdravotním postižením a chronicky nemocné 59 0 9 50 13 231 174 4 288 000
III. program na podporu zdraví 37 1 7 29 9 787 384 3 010 000
IV. program na podporu hospicové péče 6 0 1 5 12 007 852 2 480 000
Celkem 137 1 23 113 15 000 000
1 grant nepřijatý, proto ve výsledku: 137 1 24 112 56 588 222 15 000 000
2010
I. program na podporu zdravotních služeb 36 1 3 32 17 997 141 5 908 000
II. program na podporu doplňujících služeb pro osoby se zdravotním postižením a chronicky nemocné 56 1 4 51 10 167 030 4 394 000
III. program na podporu zdraví 36 0 6 30 8 475 190 2 930 000
IV. program na podporu hospicové péče 5 0 0 5 7 577 000 2 830 000
Celkem 133 2 13 118 44 216 361 16 062 000

Jak vyplývá z údajů tab. č. 1, výše prostředků poskytnutých v rámci grantového řízení se v průběhu období let 2007 - 2010 navýšila o 78%, přičemž objem požadovaných prostředků meziročně roste a výrazně převyšuje finanční možnosti dané rozpočtem a reálnou ekonomickou situací. V průběhu uvedeného období se změnila struktura podporovaných programů ve prospěch rehabilitační a hospicové péče (dále viz. grafické znázornění výsledků grantové politiky hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví v letech 2006 – 2010).

Vývoj počtu schválených žádostí ve srovnání s udělenou výší finanční podpory HMP

Vývoj počtu přijatých a schválených žádostí o grant ve srovnání s požadovanou a udělenou výší finanční podpory HMP (částky označené * a ** jsou zaokrouhleny na mil.)

Porovnání počtu podpořených projektů podle jednotlivých programů vyhlášeného grantového řízení pro oblast zdravotnictví v roce 2007 a 2008

Porovnání počtu podpořených projektů podle jednotlivých programů vyhlášeného grantového řízení pro oblast zdravotnictví v roce 2009 a 2010

2) DALŠÍ ČINNOSTI

A)

Operační program Praha - Adaptabilita (dále OPPPA) je jedním ze tří programů v ČR, který bude v letech 2007 - 2013 využívat prostředky Evropského sociálního fondu. Globálním cílem OPPA je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny. OPPA je platný pouze pro území HMP. OPPA má celkem 4 samostatné věcné oblasti, v rámci kterých mohou projekty získat podporu, v návaznosti na předpisy EU jsou nazývány »prioritní osy«.

Jedním z realizovaných projektů je celoživotní vzdělávání, prohlubování a udržování kvalifikace zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních zřizovaných HMP se zaměřením projektu na další profesní vzdělávání vlastních zaměstnanců, jak žadatele Městská poliklinika Praha, tak partnera Městská nemocnice následné péče v období 1. 2. 2010 až 31. 3. 2012. Výše schválené podpory je 7 974 778,48 Kč.

Projekt podpoří rozvoj a realizaci dalšího vzdělávání zaměstnanců obou organizací. V průběhu projektu dojde k vytvoření a k zavedení systému dalšího vzdělávání zaměstnanců, ke zpracování metodiky vzdělávání, k nákupu vzdělávacích modulů v odborných a medicínských tématech, k realizaci vzdělávání v oblasti odborné, v oblasti ICT, v řídících dovednostech a v jazykové přípravě. Cílem je udržování a prohlubování dosažené kvalifikace a dovedností zaměstnanců, a tím zvýšení jejich adaptability na měnící se podmínky ve zdravotnictví. Výstupem projektu budou zavedené podnikové systémy vzdělávání a vyškolená cílová skupina v poptávaných a potřebných tématech.

B)

V zájmu zkvalitnění zdravotní péče a služeb na území HMP se realizuje
projekt na podporu celoživotního vzdělávání prohlubování a udržování kvalifikace zdravotnických pracovníků OSVČ v nestátních zdravotnických zařízeních, jejich zaměstnanců a zaměstnanců mikropodniků ve zdravotnictví, do kterého se zapojila Městská poliklinika Praha, Spálená 12, Praha 1.

C)

Podpora hospicové a paliativní péče pro občany HMP

Stárnutí populace a zvyšující se podíl onkologických onemocnění je faktem, se kterým je potřeba počítat i v následujících letech a byl již zohledněn ve zpracované studii zdravotně-sociální péče pro Prahu (»Studie alternativ rozvoje pražského zdravotnictví a sociální péče«).

Současná lůžková kapacita v hospicích v HMP je 25 lůžek v jediném hospici - Hospic Štrasburk, Bohnická 12/57, 181 00 Praha 8.

Přestože došlo k několika právním úpravám, které zohlednily nové skutečnosti v oblasti paliativní medicíny, není dosud stanoven systém úhrady reflektující komplexnost poskytované hospicové péče. Úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění pokrývají 40 - 60 % nákladů na poskytovanou péči.

Vzhledem k těmto skutečnostem HMP již od roku 2004 podporuje hospicovou péči prostřednictvím každoročně vyhlašovaného grantového řízení v oblasti zdravotnictví. Od roku 2008 (grantové řízení pro rok 2009) je vyhlašován samostatný program na podporu hospicové péče se dvěma podprogramy (lůžková hospicová péče a domácí hospicová péče). Protože zatím není na území města zajištěn dostatečný počet hospicových lůžek, jsou pravidelně podporovány i mimopražské hospice, které péči o pražské občany zajišťují.

Samostatný grantový program pro hospicovou péči umožnil podpořit 4 lůžkové hospice, jediný pražský, Hospic Štrasburk, a tři mimopražské, Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích a Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech, celkovou částkou 1,38 mil. Kč (v roce 2009) a 1,53 mil. Kč (v roce 2010). Jediný pražský mobilní hospic, Hospicové občanské sdružení Cesta domů, pak částkou 1,1 a 1,3 mil. Kč. Hospicová péče je poskytována i na oddělení následné péče ve dvou církevních zdravotnických zařízeních, v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze a v Domově sv. Karla Boromejského. Také tato zařízení jsou finančně podporována prostřednictvím grantů, podpora v roce 2010 činí 520 tisíc Kč.

Podpora rozvoji paliativní péče je vyjadřována nejen finančními prostředky poskytovanými prostřednictvím grantů, ale i investiční podporou výstavby lůžkových hospiců. Např. pro Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech HMP v roce 2008 poskytlo 10 mil. Kč a v následujícím roce 3 mil. Kč, Hospic Štrasburk v roce 2010 obdržel částku 6 mil. Kč. Se stejným cílem podpořilo HMP nově vznikající lůžkový hospic v Malovické ulici na Praze 4 (provozovatel Hospic Štrasburk) 10 mil. Kč v roce 2009, přičemž v roce 2010 bylo poskytnuto 15 mil. Kč a navíc 13,5 mil. Kč na vybavení.

V právě vyhlášeném grantovém řízení v oblasti zdravotnictví pro rok 2011 je opět samostatný program pro hospicovou péči. Výše poskytnutých dotací bude záviset mimo jiné na celkové výši finančních prostředků alokovaných na granty v oblasti zdravotnictví v rozpočtu hl. m. Prahy pro následující rok.

D)

Nestátní zdravotnická zařízení zřizovaná HMP - příspěvkové organizace HMP

Městská nemocnice následné péče (dále MNNP), K Moravině 343/6, Praha 9, ředitel MUDr. Ladislav Těšínský.
MNNP je nemocniční zařízení, ve kterém je poskytována komplexní následná léčebná a ošetřovatelská péče o nemocné, vč. péče ergoterapeutické, logopedické a rehabilitační. Poskytuje také specializovanou ambulantní péči, např. kardiologickou ambulanci, ambulanci psychologa, interní ambulanci a rehabilitaci.
Nemocnice soustřeďuje školený personál i potřebné pomůcky, má dostatečnou ošetřovatelsko-rehabilitační vybavenost a chráněné bezbariérové prostředí. Personální obsazení lůžek následné péče lékaři i ostatním zdravotnickým personálem je v souladu s požadavky zdravotních pojišťoven.
Přijímání pacientů se děje plánovaným překladem z akutních lůžek jiných zdravotnických zařízení či na doporučení lékaře z domova, délka pobytu je limitována pouze zdravotními potřebami pacienta. Hlavním měřítkem pro dobu trvání hospitalizace je doléčení nebo stabilizace zdravotního stavu pacienta.
MNNP má 152 + 8 lůžek sociálních ve 45 pokojích, včetně nadstandardně vybavených dvoulůžkových pokojů.

  Rok     Neinvestiční přísp.   Investiční příspěvek   Celkem  
  2006    24 012 500 0 24 012 500
  2007    21 272 000 0 21 272 000
  2008    19 000 000 10 198 800 29 198 800
  2009    17 500 000 4 257 300 21 757 300
  2010    18 581 000 2 700 000 21 281 000
  Celkem za období 2006 až 2010 117 521 600  

Městská poliklinika Praha (dále MPP), Spálená 12, Praha 1, ředitelka Ing. Iva Merhautová, MBA.
Vlastníkem budovy je od 1. ledna 2009 HMP, které ji svěřilo do správy MPP. Objekt získalo HMP odkupem za cenu 66 546 790 Kč, pozemek za 16 549 720 Kč.
Zařízení provozuje polikliniku, respektive ambulantní péči prakticky ve všech ambulantních oborech, dietní jídelnu pro veřejnost a od 1. ledna 2009 lékařskou službu první pomoci v oboru všeobecné praktické lékařství a zubní lékařství. V současné době je provoz organizace zajištěn cca 80 zaměstnanci. Lékařskou službu první pomoci zajišťují z převážné většiny smluvní externí lékaři a zdravotní sestry.

  Rok     Neinvestiční přísp.   Investiční příspěvek   Celkem  
  2006    7 237 100 0 7 237 100
  2007    7 977 000 0 7 977 000
  2008    5 270 000 730 000 6 000 000
  2009    13 200 000 6 087 715 19 287 715
  2010    11 806 000 0 11 806 000
  Celkem za období 2006 až 2010 52 307 815  

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – územní středisko záchranné služby (informace pod bodem 4).

Dětský domov Charlotty Masarykové, U Včely 176, Praha 5, ředitelka MUDr. Petra Vorlíčková. Jedná se o zdravotnické zařízení pro děti od 1 do 3 let (v ojedinělých případech do 6 let). Domov má kapacitu pro 30 dětí, 5 lůžek je vyčleněno pro okamžitou pomoc. Zařízení poskytuje péči léčebnou, preventivní, rehabilitační, výchovnou, psychologickou, logopedickou a sociální. Na základě podpory HMP byly v roce 2009 uvedeny do provozu nové prostory v půdní vestavbě a to kompletní fyzioterapeutické oddělení s tělocvičnou pro volný pohyb dětí, ordinace psychologa, logopeda a pediatra. Oddělení fyzioterapie slouží ke komplexní rehabilitaci dětí umístěných v dětském domově a dále zajišťuje ambulantní rehabilitační služby pro veřejnost, a to jak pro děti, tak i pro dospělé.

  Rok    Neinvestiční přísp. Investiční příspěvek Celkem
  2006    10 737 800 0 10 737 800
  2007    10 971 000 7 500 000 18 471 000
  2008    10 915 700 8 907 200 19 822 900
  2009    12 355 500 0 12 355 500
  2010    12 359 000 0 12 359 000
Celkem za období 2006 až 2010 73 746 200 

Centrum léčebné rehabilitace, Horáčkova 1096/2, Praha 4, ředitel Ing. Jan Havránek. Je nestátním zdravotnickým zařízením poskytujícím ambulantní specializovanou fyzioterapeutickou péči zejména dětem, a to již kojencům s různými neurologickými diagnózami. Hlavní terapeutickou metodou je reflexní lokomoce podle dr. Vojty v kombinaci s dalšími metodami. Doplňkově je poskytována i fyzikální terapie a fyzioterapie dospělým pacientům. Ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze působí jako výukové pracoviště pro 3. ročník bakalářského studia fyzioterapie.

  Rok    Neinvestiční přísp.   Investiční příspěvek   Celkem
  2006    1 022 600 0 1 022 600
  2007    1 073 000 0 1 073 000
  2008    800 000 0 800 000
  2009    880 000 0 880 000
  2010    790 000 0 790 000
  Celkem za období 2006 až 2010 4 565 600 

E)

Další neméně důležitou činností, jejímž prostřednictvím se HMP významně podílí na rozvoji pražského zdravotnictví, je finanční podpora jednotlivých zdravotnických zařízení na území hl. m. Prahy. Jedná se zejména o fakultní nemocnice, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR, a které představují rozhodující podíl lůžkové zdravotní péče na území HMP (54 %). Vzhledem k tomu, že kvalita sítě zdravotnických zařízení je mimo jiné dána úrovní zdravotnické infrastruktury, byly ve většině případů finanční prostředky určeny na přístrojové vybavení (viz tabulka č. 6).
Významná je i podpora fakultních nemocnic v rámci grantového řízení hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví v letech 2006 - 2010 (viz tabulka č. 7). Konkrétně se jednalo o podporu projektu Fakultní nemocnice v Motole »Rehabilitační program kochleárních implantací u dětí − prevence nežádoucích následků hluchoty«, Fakultní nemocnice na Bulovce »Význam motivace pro zlepšení vyhledávání a doléčení tuberkulózy u lidí bez přístřeší« a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze − »Protidrogová politika«.

Obdarovaný Č. usnesení
(ze dne)
Částka
(tis. Kč)
Účel
r. 2008
Všeobecná FN v Praze
DAH/4/01/002050/2008
RHMP 1147
(26. 8. 2008)
 350 pořízení porodního lůžka
Psychiatrická léčebna Bohnice
DOT/04/01/001830/2008
ZHMP 16/32
(4. 4. 2008)
 1 500 neúčelová dotace na obnovení provozu FN v Motole
FN v Motole
DAH/4/01/001814/2008
ZHMP 15/30
(27. 3. 2008)
 5 000 zakoupení ultrazvukového přístroje
FN v Motole
DOT/04/01/002107/2008
ZHMP 22/45
(11. 12. 2008)
 3 000 přístrojové vybavení
FN Na Bulovce
DOT/04/01/002108/2008
ZHMP 22/45
(11. 12. 2008)
 3 000 rekonstrukce urologického oddělení
r. 2009
FN Na Bulovce
DAH/04/02/002131/2009
RHMP 290
(10. 3. 2009)
992 zakoupení 8 lůžek pro oddělení ARO
Olivova dětská léčebna, o. p. s.
DAH/04/02/002203/2009
RHMP 314
(17. 3. 2009)
1 800 zajištění provozu léčebny
FN Na Bulovce
DAH/04/02/002202/2009
RHMP 327
(17. 3. 2009)
300 výzkumný projekt prevence TBC
FN v Motole
DOT/04/02/002538/2009
ZHMP 30/92
(22. 10. 2009)
5 171 pořízení echokardiologického přístroje- investiční dotace
Univerzita Karlova v Praze, l. lékařská fakulta
DOT/04/02/002539/2009
ZHMP 30/93
(22. 10. 2009)
4 571,5 pořízení 3 přístrojů - investiční dotace
Olivova dětská léčebna o.p.s.
DAH/04/02/002577/2009
RHMP č. 1621
(3. 11. 2009)
1 500 dofinancování provozních výdajů léčebny v r. 2009 a 2010
FN Královské Vinohrady
DOT/04/02/002610/2009
ZHMP č. 63 (17. 12. 2009) 4 800,838 na pořízení zdravot. techniky
r. 2010
l. lékařská fakulta
UK DOT/04/02/002714/2010
ZHMP č. 35/66
(26. 3. 2010)
2 835,9 pořízení tří přístrojů
Nemocnice Milosrdných sester sv. K. Boromejského
DOT/04/02/002715/2010
ZHMP č. 35/65
(26. 3. 2010)
4 994 pořízení tří přístrojů
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
DOT/04/02/00xxxx/2010
5 000 Provoz Dětského centra v r. 2010
FN Na Bulovce
DOT/04/02/002943/2010
RHMP č. 874
(25. 5. 2010)
1 988,8 artroskopický přístroj
Název žadatele Počet projektů Oblast podpory Souhrn přidělených částek
FN v Motole 6 Rehabilitační program kochleárních implantací u dětí - prevence nežádoucích následků hluchoty 1 070 000 Kč
FN na Bulovce 4 Význam motivace pro zlepšení vyhledávání a doléčení tuberkulózy u lidí bez přístřeší 510 000 Kč
Všeobecná FN v Praze 30 protidrogová politika 9 098 000 Kč

3) GENEREL ROZVOJE PRAŽSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

HMP iniciovalo ve spolupráci s dalšími institucemi vznik generelu pražského zdravotnictví, jehož cílem je vytvoření kvalitního a dlouhodobě udržitelného systému zdravotně-sociální péče na území hl. m. Prahy.

Zpracováním projektu byla pověřena firma Deloitte Advisory, spol. s r. o., která v říjnu 2009 předala Magistrátu hlavního města Prahy (dále MHMP) dokument »Studie alternativ rozvoje pražského zdravotnictví a sociální péče«. Cílem této studie bylo vytvoření podkladů pro věcnou diskuzi k další tvorbě koncepce politiky ve zdravotní a sociální oblasti v gesci hl. m. Prahy. Studie vycházela z dat poskytnutých MHMP, z veřejně dostupných zdrojů, dat zpracovaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky v ČR, Odborem statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí a z vlastních analýz firmy Deloitte Advisory, spol. s r. o. Ze studie vyplynuly 4 varianty dalšího možného rozvoje zdravotní a sociální péče včetně vyčíslení nezbytných nákladů. Výběr nejvhodnější varianty provede až nově zvolená reprezentace hlavního města, která takovou variantu bude také realizovat.
Zvolená varianta by rovněž měla být ve shodě a navazovat na dosud neexistující koncepci zdravotnictví Ministerstva zdravotnictví ČR, které je zřizovatelem podstatné většiny lůžkových zdravotnických zařízení na území HMP (fakultní nemocnice, odborné léčebné ústavy atd.).

Dokument »Studie alternativ rozvoje pražského zdravotnictví a sociální péče« prošel v rámci MHMP interním připomínkovým řízením a byl rovněž  předán dne 15. 12. 2009 k odborné oponentuře ředitelům fakultních nemocnic, Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy - územního střediska záchranné služby (dále ZZS HMP - ÚSZS) a dalším významným zdravotnickým zařízením na území HMP s tím, že připomínky bylo možné vznést do konce ledna 2010. Lze konstatovat, že obdržená stanoviska verifikují zjištěné skutečnosti a doporučené závěry studie, zejména pak řešení problému migrace obyvatel Středočeského kraje za zdravotní péčí poskytovanou na území hl. m. Prahy. Stanovisko Fakultní nemocnice Královské Vinohrady potvrzuje závěry studie v oblasti nedostatku lůžek následné péče i nedostatečných kapacit v domovech pro seniory. Dne 8. 3. 2010 pak byla tato studie schválena Zdravotním výborem Zastupitelstva hl. m. Prahy (dále ZHMP) s doporučením o předložení studie RHMP.

RHMP na svém jednání uskutečněném dne 25. 5. 2010 zpracovaný dokument »Studie alternativ rozvoje pražské zdravotní a sociální péče« projednala a vzala na vědomí.

4) ROZVOJ MODERNÍHO SYSTÉMU PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE

Nestátní zdravotnické zařízení Zdravotnická záchranná služba HMP - Územní středisko záchranné služby zajišťuje vysoce kvalitní a odbornou přednemocniční neodkladnou péči u stavů ohrožujících život, a to jak na základě posledních vědeckých poznatků z oblasti urgentní medicíny, tak i svým personálním a technickým vybavením.

Od roku 2007 docházelo postupně k obnově vozového parku a nákupu přístrojového vybavení (GPS moduly do sanitních vozů, defibrilátory, oxylogy, výukový model do vzdělávacího centra, zádržné systémy a dětské sedačky do sanitních vozů, obnova polohovacích lehátek do sanitních vozů atd.).
ZZS HMP - ÚSZS má na území hl. m. Prahy celkem 20 výjezdových stanovišť. Prioritním cílem je zajištění trvalé a plošné dostupnosti přednemocniční neodkladné péče na území HMP, např. v roce 2008 byly otevřeny 2 nová výjezdová stanoviště (Uhříněves, Markušova) a v následujícím roce 2009 došlo k celkové obnově výjezdových stanovišť a jejich vybavení.

Při směřování pacientů, kteří jsou ošetřováni výjezdovými skupinami ZZS HMP - ÚSZS, je postupováno v souladu s vyhláškou č. 434/1992 Sb., v platném znění. Model práce ZZS HMP - ÚSZS je rozdělen na 2 skupiny: rychlá lékařská služba (ošetří přibližně 20 % případů) a rychlá zdravotnická pomoc (ošetří zhruba 80 % případů). Veškerou činnost řídí zdravotnické operační středisko, kdy dostupnost posádky do 15 minut je dosahována na celém území hl. m. Prahy. Posádky ZZS HMP - ÚSZS zasahují denně přibližně ve 250 - 300 případech, přičemž asi v 60 případech se jedná o stavy bezprostředně ohrožující život pacienta, které vyžadují urgentní zásah lékaře.

  Rok    Neinvestiční přísp.  Investiční příspěvek  Celkem
  2007    226 mil.  36,8 mil.  262,8 mil.
  2008    224 mil.  28,7 mil.  252,7 mil.
  2009    232 mil.  50,9 mil.  282,9 mil.
  2010    236,5 mil.  12,1 mil.  248,6 mil.  

Lékařská služba první pomoci (dále LSPP) byla v roce 2007 i v letech předchozích zajišťována některými městskými částmi na 11 stanovištích, a to na základě smluv s jednotlivými zdravotnickými zařízeními. Od počátku roku 2008 funguje LSPP na území HMP v novém systému, který se dosud osvědčil svou efektivitou, dostupností a kvalitou poskytované péče. LSPP je poskytována v šesti zdravotnických zařízeních, převážně fakultních nemocnicích, na základě smluvního vztahu s HMP.

V průběhu roku 2008 byl systém LSPP rozšířen o stanoviště ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, které poskytuje pohotovostní péči v oboru zubní lékařství. V roce 2008 investovalo HMP do LSPP celkem 23 milionů Kč (účelová neinvestiční dotace).

V roce 2009 byla LSPP zajištěna obdobně jako v roce 2008. Plánovaně byl ukončen provoz LSPP v poliklinice v Palackého ulici, v systému však bylo toto stanoviště plynule nahrazeno Městskou poliklinikou Praha (dále MPP). Zároveň byl systém LSPP v průběhu roku 2009 rozšířen o stanoviště poskytující zdravotní péči v oboru zubní lékařství ve Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou.
Z důvodu zvýšeného výskytu chřipky Pandemic H1N1 na území HMP a reálného rizika pandemie byla stanovištím LSPP poskytujícím zdravotní péči v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost navýšena účelová neinvestiční dotace o 2 000 000 Kč (tj. 250 000 Kč pro jedno stanoviště). V roce 2009 bylo z prostředků hl. m. Prahy vynaloženo na LSPP celkem 20 400 000 Kč formou účelové neinvestiční dotace a 5 mil. Kč v rámci příspěvku MPP.

Účelová neinvestiční dotace na provoz LSPP v roce 2010 činí 19 mil. Kč. LSPP poskytovaná v rámci MPP je financována částkou 5 mil. Kč v rámci příspěvku této organizaci.
V případě mimořádné události či krizové situace na území hl. m. Prahy je počítáno s úzkou součinností ZZS HMP - ÚSZS a LSPP jak v rámci poskytování přednemocniční neodkladné péče, tak nemocniční neodkladné péče.

 Zdravotnické zařízení   2008   2009*   2010   Celkem   Počet stanovišť LSPP   Druh poskytované péče 
 FN v Motole   5 000 000  5 500 000  5 000 000  15 500 000  3  VPL, PLDD, ZL
 FN Královské Vinohrady   2 000 000  2 250 000  2 000 000  6 250 000  1  VPL
 Všeobecná FN v Praze   3 000 000  3 250 000  3 000 000  9 250 000  2  PLDD, ZL
 FN Na Bulovce   4 000 000  4 500 000  4 000 000  12 500 000  2  VPL, PLDD
 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou   4 000 000  4 900 000  5 000 000  13 900 000  3  VPL, PLDD, ZL
Vysvětlivky: VPL všeobecné praktické lékařství
PLDD praktické lékařství pro děti a dorost
ZL zubní lékařství
* vzhledem k vysokému riziku chřipky Pandemic H1N1 byla dotace oproti jinému roku zvýšena o 250 tisíc Kč na každé stanoviště poskytující péči VPL a PLDD

5) PŘÍPRAVA PROJEKTU MĚSTSKÉ NEMOCNICE NA BULOVCE A ZÁKONA O UNIVERZITNÍCH NEMOCNICÍCH

Na jednání Zdravotního výboru ZHMP dne 9. 2. 2009 byla projednána studie fi NEWTON Solutions Focused, a. s., která zpracovala podle požadavku RHMP i jeho pozdějšího doplnění studii proveditelnosti změny Fakultní nemocnice Na Bulovce na Metropolitní nemocnici Praha. Studie obsahuje jednak analýzu nákladovosti současného provozu, jednak variantní vymezení nezbytných budoucích investičních i provozních dotací a naznačuje i několik možných směrů budoucího rozvoje nemocnice. HMP má zájem o realizaci projektu, je však nezbytné zajistit potřebné finanční prostředky. Termín jeho realizace k 31. 12. 2008 nebyl dodržen z důvodu zastavení transformace fakultních nemocnic a omezení finančních prostředků v důsledku ekonomické krize.

Ve snaze o komplexní řešení této problematiky byl vypracován návrh věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích (včetně jeho paragrafového znění), který bude po interním připomínkovém řízení předložen RHMP. Pokud by tento zákon byl platným a účinným, HMP by umožnil posílit kompetence v oblasti řízení a organizace fakultních nemocnic na jeho území.


Profil na Facebooku
© 2010     ODS     Milan Pešák